סימני מסחר בישראל - שאלות ותשובות

מהו סימן מסחר? 

סימן מסחר (trademark) מוגדר בפקודת סימני המסחר כסימן המשמש לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם. סימן מסחר יכול להיות אותיות, ספרות, מילים, דמויות, סימנים אחרים או צירוף שלהם, וייתכן שיופיע בשניים או שלושה מימדים.

מהו סימן שירות?

סימן שירות (service mark) הוא מעין תת קבוצה של סימן מסחר, בהקשר לסימן המשמש לענין השירות שאדם נותן. כל האמור בעמוד זה לגבי סימן מסחר נכון גם לגבי סימן שירות.

אילו זכויות מקנה סימן מסחר רשום?

סימן מסחר רשום מקנה זכות קניינית בסימן הרשום וראיה לכאורה בדבר תקפות הסימן. בעל סימן רשום מקבל זכות שלילית למנוע מצדדים שלישיים להשתמש בסימן בקשר לטובין/שירותים מאותו הגדר בו רשום הסימן, או כאשר מדובר בסימן מסחר מפורסם גם לגבי טובין/שירותים שאינם מאותו הגדר.

מהם תנאי הסף לרישום סימן מסחר? 

תנאי הסף הבסיסי לרישום סימן מסחר הוא שהסימן יהיה בעל אופי מבחין המבדל אותו מטובין של אחרים. פקודת סימני המסחר מגדירה קטגוריות רבות של סימנים שאינם כשרים לרישום, כאשר העיקריים שבהם הם סימנים הזהים או דומים עד כדי הטעייה לסימנים קיימים של צדדים שלישיים באותו הגדר, או בהגדר אחר כאשר הסימן של הצד השלישי הוא סימן מפורסם. כך, למשל, סימני מסחר מפורסמים כגון קוקה קולה, מקדונלד'ס, וכדומה זכאים למנוע רישום של סימנים גם לגבי טובין מסוגים שונים לחלוטין. 

כיצד מגישים בקשה לרישום סימן מסחר?

בקשה לרישום סימן מסחר מוגשת לרשם סימני המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקשת ההגנה. קיימים 45 סיווגים של קבוצות טובין/שירותים וכל בקשה מוגשת לגבי כל סוג בנפרד. כאשר הבקשה נבחנת בלשכת סימני המסחר הרשם יכול להביע הסתייגויות שונות מכשרות הסימן לרישום. במידה והבקשה לרישום הסימן מתקבלת לרישום בשלב כלשהו של הבחינה, הבקשה מפורסמת ביומן סימני המסחר במשך שלושה חודשים בהם צדדים שלישיים רשאים להגיש התנגדות לבקשה. לאחר מכן, הסימן נרשם.

האם גם סימן מסחר שאינו רשום זכאי להגנה? 

באופן עקרוני, כן, אם כי מידת ההגנה עשויה להיות פחותה בהשוואה לסימן רשום. בעל סימן שאינו רשום רשאי לתבוע צדדים שלישיים המשתמשים בו בגין עוולת גניבת עין (על פי חוק עוולות מסחריות), במידה והוא עומד בקריטריונים לכך: הסימן צבר מוניטין והשימוש בסימן על ידי הצדדים השלישיים מעורר חשש להטעיית הצרכנים (likelihood of confusion). בתביעה שכזו על בעל הסימן מוטל הנטל הראשוני להוכיח כי הסימן רכש מוניטין, בעוד כאשר הסימן רשום הנטל הראשוני בנושא זה אינו מוטל עליו. בנוסף, במידה והסימן הינו סימן מפורסם (ועל התובע להוכיח זאת), הוא זכאי להגנה רחבה כנגד מפרים גם כאשר הסימן אינו רשום. בנסיבות מסוימות בעל סימן לא רשום עשוי אף לתבוע צדדים שלישיים בעילת עשיית עושר ולא במשפט, בהסתמך על הלכת א.ש.י.ר של בית המשפט העליון, אך סוגיה זו סבוכה יותר ודורשת אנליזה משפטית מורכבת יותר בהתאם לנסיבות העניין.

מהו סימן מסחר מפורסם?

סימן מסחר מפורסם (או כהגדרתו בפקודת סימני המסחר - סימן מסחר מוכר היטב) הוא סימן המוכר היטב בקרב הציבור הרלבנטי וכתוצאה ממאמצי שיווק אינטנסיביים. רק סימן "חזק" בעל מוניטין רב יכול להנות מההגנות הנרחבות להן זוכה סימן מסחר מפורסם. קיימים קריטריונים שונים אותם בוחנים על מנת לבחון את חוזק הסימן, לרבות היקפי השיווק והפרסום של מוצרים או שירותים הנושאים את הסימן. סימן מפורסם זוכה להגנה רחבה גם כנגד שימוש בהגדרים שונים. לדוגמא, בפסק הדין הראשון של בית המשפט העליון הישראלי בתחום זה נפסק כי בעלי מותג האלכוהול המפורסם "בקרדי" רשאים למנוע את רישום הסימן "בקרדי" בקשר למוצרי ביגוד. פסק הדין בעניין בקרדי ניתן עוד בטרם דוקטרינת הסימן המפורסם עוגנה בחוק אך כיום נושא זה מעוגן בחוק באופן ברור וחד משמעי.

האם ניתן לערער על תקפותו של סימן רשום?

כן. ניתן להגיש בקשה לביטול סימן רשום בטענה שהסימן לא היה כשיר לרישום בגין עילות שונות במשך תקופה של חמש שנים לאחר רישום הסימן (אלא אם עילת הביטול היא חוסר תום לב, אז אין הגבלה על משך הזמן בו ניתן להגיש את בקשת הביטול). 

מה ערכו של סימן מסחר באינטרנט? 

דיני סימני המסחר חלים גם באינטרנט. כך, למשל, לא ניתן לרשום שם מתחם בשם של סימן מסחר של צד שלישי. ראה הרחבה בנושאים אלה בחלק הרלבנטי על דיני אינטרנט באתר. 

כיצד ניתן לאכוף זכויות בסימן מסחר?

בעל סימן מסחר הסבור כי הופרו זכויותיו יכול לפנות לבית המשפט בתביעה אזרחית נגד המפר. תביעה שכזו תתברר בדרך כלל בבית המשפט המחוזי ובמקרים רבים מלווה בבקשה לסעדים זמניים, על מנת לשים קץ באופן מיידי למעשי ההפרה. התביעה יכולה לכלול תביעה לפיצויים ולסעדים זמניים. תביעה בגין הפרת סימן מסחר יכולה להיות מלווה בתביעה בגין גניבת עין. לגבי עילה זו מוקנית בחוק עוולות מסחריות הזכות לפיצוייים סטטוטוריים ללא הוכחת נזק בסכום של עד כמאה אלף שקלים. בנוסף לפן האזרחי, פקודת סימני מסחר ופקודת סימני סחורות כוללות הוראות פליליות שונות בקשר להיבטים שונים של גניבת עין והפרת סימן מסחר. לפיכך, ניתן גם לפנות לרשויות החוק, באמצעות הגשת תלונה למשטרה, על מנת שימצו את הדין עם המפר בפן הפלילי.